anoushe: (Default)
[personal profile] anoushe
Не зважаючи на те, що Україна воює другий рік, я все ще знаходжу серед віртуальних знайомих кримнаших і мизамір. В принципі, я завжди ставилася до жж як до підписки на газети. Тому переважна більшість дописувачів були і є лише віртуалами, до яких мені, за великим рахунком, діла немає. Але була невеличка група френдів, що стали по-справжньому близькими. Читати про те, як вони за мір ва всьом мірє, нестерпно боляче. Це дурниці, звісно ж, у порівнянні з історіями багатьох родин, розколотих війною. Я знаю, я надзвичайно щаслива людина, бо не маю ані реальних друзів, ані близьких родичів "по той бік". Але ж...
Минулого року ми збиралися в гості до людини, яка кликала мене чи не від перших постів. Розумна, добра, високоосвічена. Цікавий співрозмовник, готовий - справді готовий, не на словах, я мала змогу в цьому переконатися - допомогти.
В гості не поїхали через дрібницю.
Ну, і, як виявилося, на краще.
Що ж... Реал останніми роками мені подобається набагато більше російськомовного віртуального простору.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

anoushe: (Default)
anoushe

September 2016

M T W T F S S
   1234
56 7891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Expand Cut Tags

No cut tags